ILANI YA CCM 2010 PDF

Milkree Huduma za jamii ndiyo maendeleo ya watu wenyewe. Kuboresha huduma za Ustawi ay Jamii, Serikali inatarajia kufanya yafuatayo: Upatikanaji huu wa nishati siyo muafaka kwa Mapinduzi ya viwanda tunayoyahitaji. Mchakato wa modenaizesheni ya uchumi na kuitoa cvm yenye uchumi tegemezi kuelekea uchumi wa kisasa unahitaji kuzingatia vipaumbele vya msingi vifuatavyo: Nchi yetu ni nchi miongoni mwa nchi za Kusini na kwa hiyo mtikisiko mdogo umetuongezea makali ya tatizo letu la msingi la uchumi ulio nyuma. Familia yenye ziada ya mazao huutokomeza umaskini kwa kuuza ziada hiyo kwenye soko na kupata fedha za kujiletea maendeleo.

Author:Gogor Shakajora
Country:Kazakhstan
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):23 March 2014
Pages:414
PDF File Size:7.27 Mb
ePub File Size:3.31 Mb
ISBN:658-9-73901-250-7
Downloads:93907
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudomuroIlani hii imeandikwa kwa kuzingatia Dira ya Maendeleo ya Taifa ya na Mwelekeo wa Sera za CCM zenye lengo na nia ya kuendelea kuwatumikia wananchi kwa kipindi cha miaka mitano ijayo Ilani hii ni tamko maalumu kwa wapiga kura kuhusu nia ya CCM ya kuendelea kushika dola na kuwaongoza Watanzania kwa njia ya kidemokrasia, na hasa kuendelea kudumisha amani, umoja wa Kitaifa, usawa, ustawi wa wananchi, Muungano wa Tanganyika na Zanzibar na Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar kwa kipindi kingine cha miaka mitano.

Nia na uwezo wa CCM wa kuendelea kuongoza Taifa hili unajidhihirisha katika uzoefu ambao tumeupata kwa miaka 38 tangu kuanzishwa kwake na kuwa madarakani, ambapo katika kipindi chote hiki kimeiwezesha nchi yetu kupata mafanikio makubwa katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kijamii.

Katika miaka mitano ijayo , CCM ikiwa madarakani, itazielekeza Serikali zake kutumia nguvu zake zote kuendelea kupambana na changamoto kubwa nne:- Kwanza kuondoa umaskini; pili kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira hasa kwa vijana; tatu kuendeleza vita dhidi ya adui rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma; na nne kuendelea kudumisha amani, ulinzi na usalama wa maisha ya wananchi na mali zao.

Pamoja na mafanikio ya kukua kwa uchumi na ongezeko la huduma za kijamii yaliyopatikana katika kipindi hiki, bado ipo changamoto kubwa ya umasikini wa kipato na usio wa kipato. Takwimu zinaonesha kwamba asilimia Wengi wa wananchi hao wanaishi vijijini asilimia 75 na wanategemea kilimo katika maisha yao.

Wapo pia wananchi masikini wanaoishi mijini ambao wanaendesha maisha yao kupitia shughuli za biashara ndogo ndogo zisizo rasmi. Katika kupambana na changamoto hii, CCM itazielekeza Serikali zake kuboresha maisha ya wananchi wote na hususan wa vijijini, kwa kuchukua hatua zifuatazo:- a Kuhamasisha kilimo kupitia kauli mbiu ya Kilimo Kwanza kwa kuwawezesha wakulima kupata mafunzo ya kilimo cha kisasa, pembejeo, zana za kisasa na wataalamu wa ugani pamoja na mbinu za kuyafikia masoko ya uhakika ya mazao yao; b Kuongeza kasi ya kupima ardhi yao na kuwapatia hati miliki za kimila ambazo watazitumia kama dhamana ya kuwawezesha kupata mikopo ya kuendeleza shughuli zao za kilimo, ufugaji na uvuvi; c Kuendeleza juhudi za kuimarisha huduma za kijamii ikiwemo elimu, afya, maji, umeme na ujenzi wa nyumba bora; na d Kuongeza kasi ya kurasimisha biashara na kuwapatia wafanyabiashara wadogo maeneo ya kufanyia biashara, leseni na fursa za kupata mikopo yenye masharti nafuu.

Mafanikio ya utekelezaji wa masuala haya yote kwa pamoja yanatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa ya kimaendeleo mijini na vijinini, na hivyo kupunguza kwa kiwango kikubwa hali ya umasikini nchini. Suala la ukosefu wa ajira kwa vijana ni moja ya changamoto zinazolikabili Taifa letu na dunia yote kwa ujumla.

Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita yapo mafanikio yaliyopatikana katika kuongeza ajira. Hata hivyo, mafanikio katika upanuzi wa elimu ya Sekondari na Vyuo yameongeza mahitaji ya ajira ya vijana wasomi kila mwaka ikilinganishwa na nafasi zinazokuwepo.

Katika kipindi cha miaka mitano ijayo jitihada za kulipatia ufumbuzi tatizo la ajira nchini zitaendelezwa. Kipaumbele kitakuwa katika kukuza na kuanzisha viwanda vidogo, vya kati na vikubwa vilivyo na uwezo wa kuajiri watu wengi na vyenye kuzalisha bidhaa zinazotumiwa na watu wengi wa ndani ya nchi na zile za kuuza nchi za nje. Aidha, kwa upande wa Tanzania Zanzibar, mikakati ya kuongeza ajira kwa vijana itazingatia mazingira maalamu ya fursa za uchumi wa visiwa.

Katika kipindi cha , sekta za uzalishaji mali kama kilimo, ufugaji, uvuvi, viwanda vikubwa na vidogo na huduma za kiuchumi kama vile miundombinu ya nishati, uchukuzi na ujenzi zitaelekeza mipango yao katika kupunguza umasikini na kuanzisha ajira hususan kwa vijana.

Aidha, huduma za jamii za elimu, afya na maji zitajielekeza kusaidia kuondoa umasikini na kuongeza ajira. Jitihada za kuinua uchumi na kuongeza huduma za jamii hazitaleta manufaa kwa wananchi na kuondoa umasikini iwapo adui rushwa ataendelea kulitafuna Taifa letu. Rushwa ni adui wa haki pia ni adui wa maendeleo na ustawi wa wananchi, hivyo ni moja ya changamoto kubwa inayoikabili nchi yetu na dunia kwa ujumla.

Sambamba na kupambana na tatizo la rushwa, Serikali pia zitatakiwa kushughulikia kwa ukali zaidi tatizo la ubadhirifu na wizi wa mali ya umma, matumizi mabaya ya madaraka, ukiukwaji wa maadili ya uongozi na utumishi wa umma, kuchelewesha kutoa maamuzi yenye maslahi kwa umma na kusimamia uwajibikaji katika kutekeleza masuala yenye maslahi kwa umma.

Ulinzi na Usalama Nchi yetu imepata mafanikio makubwa ya kuwa na amani na utulivu tangu tupate uhuru mwaka na Mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka Imekuwa kimbilio la watu wa Mataifa ya jirani kila wapatapo matatizo ya uvunjifu wa amani katika nchi zao.

Hata hivyo, siku za karibuni vimeanza kuonekana viashiria vinavyoleta hofu ya usalama wa wananchi, hasa vitendo vya mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi Albino , kuuawa kwa vikongwe, ukatili dhidi ya wanawake na watoto na tishio la vitendo vyenye mwelekeo wa kigaidi. Katika kipindi cha miaka mitano ijayo, CCM itazielekeza Serikali zake kuendelea kuimarisha vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwa kuviongezea raslimali fedha, raslimali watu, maslahi, zana za kisasa na mafunzo.

Aidha, elimu kwa umma itatolewa ili kukomesha imani potofu za kishirikina zinazosababisha mauaji ya albino na vikongwe na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wale wote watakaobainika kujihusisha na vitendo vya mauaji ya makundi hayo.

Kazi kubwa ya Serikali za CCM katika kipindi cha miaka mitano ijayo itakuwa ni kuendeleza mapambano dhidi ya umasikini, ukosefu wa ajira, rushwa; na kudumisha umoja, amani, ulinzi na usalama. Ili kutimiza azma hiyo, CCM itazielekeza Serikali zake zisiwe kubwa, zenye watumishi weledi, waadilifu na wawajibikaji. Serikali zisizo na urasimu unaokwamisha na kuchelewesha maamuzi na utekelezaji. Serikali zitakazongeza maradufu au hata zaidi ukusanyaji wa mapato yake ili zijitegemee kadri inavyowezekana kwenye bajeti zake.

Vile vile katika kipindi cha Ilani hii, Chama Cha Mapinduzi kitaziagiza Serikali zake kuendeleza na kuimarisha mfumo wa Matokeo Makubwa Sasa BRN na BRP katika kutekeleza Ilani na kusimamia utekelezaji wa miradi ya kimkakati na kipaumbele unaozingatia nidhamu ya utekelezaji katika muda uliopangwa, ufuatiliaji makini na wa kina, pamoja na kupata ufumbuzi wa vikwazo na changamoto za utekelezaji.

Aidha, kutokana na mafanikio hayo, Serikali imeweza kuendeleza na kuimarisha huduma za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Hali ya Uchumi Sekta ya Fedha ndio kipimo kinachoweza kuonesha viwango vya uchumi wa nchi vilivyofikiwa katika vigezo mbalimbali kama vile Pato la Taifa, Ukuaji wa Uchumi na Mfumko wa Bei.

Maendeleo ya haraka katika nyanja hizo yatategemea uimara na uwezeshaji wa sekta ya fedha. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Chama Cha Mapinduzi kiliweka kipaumbele cha kuhakikisha kuwa kilimo nchini kinakuwa endelevu na chenye tija ili kuliwezesha Taifa kujitosheleza kwa chakula; kuongeza mapato ya wakulima; kuwa chanzo cha kuaminika cha malighafi ya sekta ya viwanda; na kuendelea kuwa chanzo kikuu cha ajira kwa wananchi.

Kwa kutekeleza azma hiyo, mafanikio yafuatayo yamepatikana:- a Bajeti ya Sekta ya kilimo imeongezeka kutoka Shilingi bilioni Kwa ongezeko hilo Taifa limeweza kujitosheleza kwa chakula; h Katika juhudi za kuhifadhi mazao kwa ubora unaostahili, jumla ya maghala 30 yenye uwezo wa kuhifadhi kati ya tani 5, hadi 10, yamekarabatiwa.

Soko hilo litamwezesha mkulima kuwa na uhakika wa kuuza mazao yake na kupata bei nzuri; k Hatua za kuimarisha soko la nafaka zimechukuliwa kwa kuondoa zuio la kuuza nafaka nje ya nchi; kuwezesha Wakala wa Taifa wa Chakula kununua nafaka kutoka kwa wakulima kwa bei ya soko; na kutafuta masoko ya ndani na nje ya nchi; l Hatua za kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi kwa lengo la kuondoa migogoro katika maeneo mbalimbali nchini zimeendelea kuchukuliwa kwa kupima na kutoa hati miliki kwa wakulima vijijini; na kwa wawekezaji wakubwa na wadogo.

Jitihada hizo zimewezesha upimaji wa jumla ya ekari , Aidha, kutokana na utekelezaji wa Sera na Mikakati mbalimbali, kilimo cha umwagiliaji kimechangia asilimia 24 ya mahitaji ya chakula nchini; na n Kwa muda mrefu Sekta ya Ushirika ilikabiliwa na changamoto kadhaa ambazo zilidumaza jitihada za kuendeleza ushirika.

Ili kuondokana na changamoto hizo, Sheria ya Vyama vya Ushirika ilifanyiwa mabadiliko na kuanzisha Sheria mpya Sheria Na. Aidha, kuwawezesha wakulima kupata majokofu ili kuhifadhi matunda na mazao ya mboga mboga yanayoharibika haraka pamoja na vifungashio.

Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Sekta ya Mifugo na Uvuvi imeimarishwa ili kuwaongezea wafugaji na wavuvi kipato pamoja na kuchangia ukuaji wa Pato la Taifa. Mifugo Katika kipindi hicho, Sekta ya Mifugo imepata mafanikio yafuatayo:- a Mashamba matano yenye uwezo wa kuzalisha mitamba 5, kwa mwaka yameanzishwa. Ufugaji bora wenye tija kwa wafugaji ambao pia hupunguza uharibifu wa mazingira.

Katika kipindi cha Ilani hii ya , Chama Cha Mapinduzi kitaielekeza Serikali yake kuiendeleza Sekta ya Mifugo kwa kuchukua hatua zifuatazo:- a Kuongeza uzalishaji wa mitamba kwenye mashamba inakozalishwa na kuweka mazingira wezeshi kwa Sekta Binafsi kuendelea kuzalisha mitamba ili kuhamasisha ufugaji wa kisasa; b Kutenga, kupima na kumilikisha wafugaji maeneo ya ufugaji nchini ili kuongeza maeneo ya ufugaji yaliyopimwa kutoka hekta milioni 1.

Vituo hivyo kwa ujumla vina uwezo wa kuzalisha vifaranga 10,, kwa mwaka; e Sekta binafsi imeendelea kuhamasishwa kushiriki katika uvuvi ikiwemo kuanzisha viwanda vya kuchakata samaki. Hadi sasa kuna viwanda 48 vya kuchakata samaki na maghala 84 ya kuhifadhia mazao ya uvuvi; na f Jumla ya vikundi vya Kuweka na Kukopa VICOBA vimeanzishwa ambapo wananchi 5, wamenufaika na hivyo kuwawezesha kuendesha shughuli ndogo ndogo za uvuvi.

Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Serikali imeendelea kuhakikisha kwamba Sekta ya Utalii inaimarishwa na kuendelezwa kwa kuwa ni moja ya sekta zinazochangia kwa kiasi kikubwa katika Pato la Taifa na ajira kwa wananchi. Katika kipindi hicho, mambo yafuatayo yamefanyika:- a Ujenzi wa Chuo Kipya cha Utalii, Kampasi ya Bustani umekamilika mwaka na kuwezesha idadi ya udahili wa wanafunzi kuongezeka kutoka mwaka hadi wanafunzi mwaka Ili kuongeza wataalam wa fani hii, Serikali imeruhusu taasisi binafsi na wakala kutoa mafunzo ya utalii na ukarimu katika ngazi ya Astashahada na Stashahada; b Tanzania imefanikiwa kuviingiza vivutio vya utalii kwenye soko la Kimataifa ambavyo ni Mlima Kilimanjaro, Mbuga ya Serengeti na Bonde la Hifadhi la Ngorongoro kuwa kati ya Maajabu Saba ya Asili ya Afrika New Wonders of Africa ; na c Makusanyo yatokanayo na shughuli za utalii yameongezeka kutoka wastani wa Shilingi trilioni 2.

Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, pamoja na changamoto mbalimbali zilizojitokeza katika Sekta ya Maliasili, Serikali imechukua hatua za kuhakikisha kuwa sekta hii inapewa msukumo wa kutosha ili iweze kuchangia kikamilifu katika kuboresha maisha ya wananchi.

Katika kipindi cha miaka mitano ijayo, Serikali itaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha kwamba Sekta ya Maliasili inazidi kuimarika ili kuyafanya mazao yatokanayo na maliasili hususan misitu na nyuki yanaendelea kuchangia katika ukuaji wa uchumi, kuwaongezea wananchi kipato na kuongeza fursa za ajira.

Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Ilani ya Uchaguzi iliweka msukumo mkubwa zaidi katika kuimarisha uzalishaji katika viwanda vilivyopo na kujenga viwanda vipya ili kuongeza uwezo wa uzalishaji na michepuo ya bidhaa, kuhimiza mauzo ya bidhaa ndani na nje ya nchi na kushirikiana na Sekta Binafsi katika kuendeleza viwanda vya kimkakati kupitia mashirikia ya Umma ya NDC na EPZA.

Katika kipindi hicho mafanikio makubwa yamepatikana ambayo ni pamoja na:- a Ukuaji wa Sekta ya Viwanda: i Sekta ya Viwanda imekua kutoka asilimia 7. Ukuaji huo umechangiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na kuimarika kwa uzalishaji viwandani, hususan viwanda vya vinywaji, saruji, bidhaa za chuma; na usindikaji wa mazao ya kilimo; ii Mwenendo wa mchango wa Sekta ya Viwanda katika Pato la Taifa umeongezeka kutoka asilimia 9.

Kiwanda hicho kitakuwa na uwezo wa kutumia kiwango kikubwa cha pamba inayozalishwa katika ukanda huo hatua ambayo itahakikisha soko la uhakika la pamba na kuongeza ajira kwa wakazi wa eneo hilo na kwa Watanzania kwa ujumla; d Ujenzi wa viwanda viwili vikubwa vya ngozi unaoendelea katika mikoa ya Arusha na Shinyanga ambapo utakapokamilika utafanya uuzaji wa ngozi ghafi nje ya nchi kuwa historia. Ngozi na bidhaa za ngozi zitauzwa nje ya nchi zikiwa zimeongezewa thamani na hivyo kuongeza ajira; na e Uzalishaji wa mbolea za NPK na MRP katika kiwanda cha Minjingu umeongeza kutoka tani 75, hadi kufikia tani , kwa mwaka.

Katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii ya —, Chama Cha Mapinduzi kitaielekeza Serikali kuweka nguvu kubwa katika kukamilisha utekelezaji wa Sera ya Maendeleo Endelevu ya Viwanda Awamu ya Tatu — ambayo malengo yake ni kuiwezesha Sekta ya Viwanda kuchangia katika kufikia malengo ya maendeleo ya muda mrefu kama ilivyoanishwa katika Dira ya Maendeleo ya Taifa Katika kipindi hicho, utaanza ujenzi wa viwanda mama basic industries na kuimarisha viwanda vilivyopo lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba:- a Mchango wa Sekta ya Viwanda katika Pato la Taifa unaongezeka kutoka asilimia 9.

Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Serikali imeendeleza juhudi katika kuhakikisha Sekta ya Madini inachangia kikamilifu katika kukuza uchumi na ajira. Hadi kufikia Machi, jumla ya tani Kuanzishwa kwa ofisi hizo mpya kumeongeza idadi ya ofisi za Kanda kufikia kumi 10 na hivyo kuongeza ufanisi kwa wadau wa sekta hii; na e Wakala wa Jiolojia Tanzania GST umeendelea kuwezeshwa kwa kupatiwa fedha na vitendea kazi ili kuimarisha utendaji kazi wake.

Watanzania wanamiliki asilimia 70 ya leseni hizo, wageni asilimia 25 na asilimia 5 ya leseni hizo zinamilikiwa kwa ubia kati ya Watanzania na Wageni; g Wachimbaji wadogo wametengewa maeneo 25 yenye ukubwa wa kilometa za mraba 2, na jumla ya leseni 8, zimetolewa kwenye maeneo hayo; h Wachimbaji wadogo 10, wamepatiwa mafunzo ya huduma za ugani extension services katika nyanja za kutambua umbile na tabia ya mashapo, masuala ya utunzaji wa mazingira, utambuzi wa madini na uboreshaji wa uchenjuaji madini; i Jumla ya Shilingi milioni Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, serikali imepata mafanikio yafuatayo katika Sekta ya Ardhi:- a Utawala wa Ardhi: i Jumla ya vijiji 1, katika Halmashauri za Wilaya 37 vimepimwa; ii Jumla ya vijiji 5, vimepatiwa vyeti vya Ardhi ya Kijiji; iii Jumla vijiji vimeandaliwa mipango ya matumizi bora ya ardhi katika wilaya 69 nchini; iv Jumla ya Hatimiliki za Kimila , zimetolewa; na v Ofisi za Ardhi za Kanda zimeanzishwa na kuimarishwa.

Aidha, mashamba 66 mkoani Morogoro yameainishwa kwa ajili ya kuingizwa kwenye Hazina ya Ardhi na mashamba mkoani Arusha yamekaguliwa na kupendekezwa kuingizwa kwenye Hazina ya Ardhi; e Baadhi ya Halmashauri za Miji na Wilaya nchini zimewezeshwa kutumia mfumo wa teknolojia ya kompyuta katika kutoa huduma za ardhi; f Halmashauri za Miji na Wilaya zimeendelea kujengewa uwezo kupitia Mfuko wa Mzunguko Plot Development Revolving Fund wa kupima viwanja na kuviuza kwa wananchi ambapo jumla ya Halmashauri 14 zimeidhinishiwa mikopo ya jumla ya Shilingi bilioni 2.

Benki za biashara 20 zimetoa mikopo ya muda mrefu yenye riba nafuu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba kwa wananchi 3,; ii. Mwongozo kuhusu sifa za taasisi za fedha zinazostahili kupata mkopo kutoka TMRC umeandaliwa; na iv. Mpango wa kutoa elimu kwa umma kuhusu Sheria, Kanuni na Taratibu za mikopo ya nyumba umeandaliwa. Hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya ardhi ya nchi imepimwa, hivyo ili kuifanya ardhi kuchangia katika kukuza Pato la Taifa, kutoa fursa za ajira na kuvutia uwekezaji ipo haja ya kuongeza kasi ya upimaji wa ardhi.

Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji umechochea kukua kwa shughuli za kiuchumi ambazo zimewezesha pia kuongeza ajira nchini. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Serikali imeendelea kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara, reli, madaraja, vivuko na viwanja vya ndege ambao umekuwa msingi wa kukua kwa uchumi wetu na shughuli nyingine za kijamii.

Tanzania imepiga hatua kubwa katika sekta hii na kuifanya kuwa moja kati ya nchi zenye mtandao mzuri wa miundombinu ya usafiri hususan barabara katika Bara la Afrika. Katika kipindi cha miaka kumi cha uongozi wa Serikali ya Awamu ya Nne, barabara zenye urefu wa jumla ya kilometa 13, zimekuwa katika hatua mbalimbali za ujenzi ambapo jumla ya barabara zenye urefu wa kilometa 4, zimekamilika kujengwa kwa kiwango cha lami na barabara zenye urefu wa jumla ya kilometa 2, zimeendelea kujengwa katika kiwango cha lami.

Aidha, jumla ya barabara zenye urefu wa kilometa 3, zimefanyiwa upembuzi na usanifu kwa ajili ya ujenzi.

68HC05 DATASHEET PDF

Ilani ya CCM 2010 - 2015

Mujas Kubadili Mfuko wa Mikopo ya Nyumba kwa watumishi wa Serikali kuwa Mfuko wa Dhamana ya Mikopo ya nyumba kwa madhumuni ya kuwafikia watumishi wote wa umma. Kuimarisha Elimu ya Sayansi na Hisabati kwa kuendesha kambi za Sayansi kwa walimu na wanafunzi katika Vituo vya Walimu na maskulini. Thamani ya madini yanayouzwa nje imeongezeka kutoka dola za Marekani Katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii yaChama Cha Mapinduzi kitaitaka Serikali iyalinde mafanikio yaliyopatikana katika kila jlani na kuyaendeleza ili wananchi waendelee kufurahia matunda ya uhuru wa nchi yao. Kuendelea na mpango wa ujenzi wa nyumba za walimu hasa sehemu za vijijini na maeneo magumu kufikika. Harakati hizo za ioani zimeiwezesha Zanzibar kutembelewa na wataliikatika kipindi cha mwaka Maji ni uhai, hasa maji safi na salama.

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE EDWIN J PURCELL PDF

ILANI YA CCM 2010 PDF

Ilani hii imeandikwa kwa kuzingatia Dira ya Maendeleo ya Taifa ya na Mwelekeo wa Sera za CCM zenye lengo na nia ya kuendelea kuwatumikia wananchi kwa kipindi cha miaka mitano ijayo Ilani hii ni tamko maalumu kwa wapiga kura kuhusu nia ya CCM ya kuendelea kushika dola na kuwaongoza Watanzania kwa njia ya kidemokrasia, na hasa kuendelea kudumisha amani, umoja wa Kitaifa, usawa, ustawi wa wananchi, Muungano wa Tanganyika na Zanzibar na Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar kwa kipindi kingine cha miaka mitano. Nia na uwezo wa CCM wa kuendelea kuongoza Taifa hili unajidhihirisha katika uzoefu ambao tumeupata kwa miaka 38 tangu kuanzishwa kwake na kuwa madarakani, ambapo katika kipindi chote hiki kimeiwezesha nchi yetu kupata mafanikio makubwa katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Katika miaka mitano ijayo , CCM ikiwa madarakani, itazielekeza Serikali zake kutumia nguvu zake zote kuendelea kupambana na changamoto kubwa nne:- Kwanza kuondoa umaskini; pili kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira hasa kwa vijana; tatu kuendeleza vita dhidi ya adui rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma; na nne kuendelea kudumisha amani, ulinzi na usalama wa maisha ya wananchi na mali zao.

CATALOG CLASIFICARE MIJLOACE FIXE 2012 PDF

.

ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE INTERPRETAZIONE PDF

.

Related Articles